Trong phần Cấu hình hoa hồng có 6 chức năng chính: Cài đặt hoa hồng nhân viên theo từng dịch vụ, Cài đặt hoa hồng nhân viên theo nhóm dịch vụ, Cài đặt hoa hồng nhân viên cho tất cả dịch vụ, Cài đặt hoa hồng nâng cao, Sao chép cài đặt hoa hồng, Xuất file excell.

1.Cài đặt hoa hồng nhân viên theo từng dịch vụ.

Các bước thực hiện cài đặt hoa hồng cho nhân viên theo từng dịch vụ:

Bước 1: Click "Cài đặt" chọn "Cấu hình hoa hồng"

Màn hình chính của phần cấu hình hoa hồng:

- Phần bên trái là danh sách các nhân viên của phòng tập được nhóm theo nhóm nhân viên. Cho phép tìm theo tên nhân viên hoặc mã nhân viên. Nếu nhân viên chưa được xếp vào nhóm nào thì sẽ được xếp vào nhóm nhân viên “Chưa phân nhóm”.

- Bên phải là danh sách các dịch vụ mà phòng tập cung cấp cho khách hàng được nhóm theo nhóm dịch vụ.Cho phép tìm theo tên dịch vụ hoặc mã dịch vụ. Nếu dịch vụ chưa được xếp vào nhóm nào thì sẽ được xếp vào nhóm dịch vụ “Chưa phân nhóm”.

Bước 2: Chọn nhân viên bất kỳ để thực hiện cài đặt hoa hồng > Click icon "Edit" ở dòng dịch vụ, hệ thống hiển thị popup cho phép thay đổi các thông tin cài đặt hoa hồng.

- Pop-up cài đặt hoa hồng cho nhân viên theo dịch vụ.

- Hoa hồng nhân viên có 2 loại: Hoa hồng cho nhân viên tư vấn, Hoa hồng cho nhân viên trị liệu.

- Mức hoa hồng tối thiểu là số tiền tối thiểu nhân viên sẽ nhận được khi thực hiện tư vấn hoặc trị liệu cho khách hàng. Được sử dụng trong trường hợp khi hoa hồng của nhân viên được cài đặt, nhưng Mức hoa hồng < Mức hoa hồng tối thiểu thì nhân viên sẽ nhận được hoa hồng bằng mức hoa hồng tối thiểu này thay vì số tiền hoa hồng được cài đặt theo phần trăm hoặc theo số tiền.

Bước 3:

- Thực hiện cài đặt mức hoa hồng tư vấn và trị liệu cho nhân viên theo % hoặc VNĐ > Click button "Lưu" để hoàn thành cài đặt hoa hồng cho nhân viên.

- Có option cho phép cài đặt hoa hồng cho toàn bộ nhân viên trên hệ thống, trong trường hợp chọn option này thì phần cấu hình hoa hồng cho dịch vụ đang được thiết lập sẽ áp dụng cho toàn bộ nhân viên trong hệ thống.

2. Cài đặt hoa hồng nhân viên theo nhóm dịch vụ.

- Khi thực hiện cài đặt hoa hồng cho nhân viên theo nhóm dịch vụ thì toàn bộ các dịch vụ thuộc nhóm được chọn, cấu hình hoa hồng cho các dịch vụ này với nhân viên đã chọn sẽ được áp dụng giống nhau. Hệ thống thực hiện giống như cấu hình hoa hồng cho từng dịch vụ, nhưng thực hiện lặp lại với tất cả các dịch vụ trong nhóm.

- Các bước thực hiện cài đặt hoa hồng cho nhân viên theo nhóm dịch vụ:

Bước 1: Chọn button "Cài đặt cả nhóm" màn hình popup cài đặt cấu hình hoa hồng theo nhóm sẽ được hiển thị.

Bước 2:

- Thực hiện cài đặt mức hoa hồng tư vấn và trị liệu cho nhân viên theo % hoặc VNĐ.

- Có thể thay đổi nhóm dịch vụ để cài đặt.

Bước 3: Click button "Lưu" để hoàn thành cài đặt hoa hồng theo nhóm dịch vụ.

- Có option cho phép cài đặt hoa hồng cho toàn bộ nhân viên trên hệ thống, trong trường hợp chọn option này thì phần cấu hình hoa hồng cho nhóm dịch vụ đang được thiết lập sẽ áp dụng cho toàn bộ nhân viên trong hệ thống.

3. Cài đặt hoa hồng nhân viên cho tất cả dịch vụ.

- Chức năng này cho phép cấu hình hoa hồng cho nhân viên với tỉ lệ phần trăm hoặc số tiền như nhau với tất cả các dịch vụ của chi nhánh.

- Các bước thực hiện cài đặt hoa hồng nhân viên cho tất cả dịch vụ :

Bước 1: Chọn button "Cài đặt tất cả" màn hình popup cài đặt hoa hồng nhân viên cho tất cả dịch vụ sẽ được hiển thị.

Bước 2:

- Thực hiện cài đặt mức hoa hồng tư vấn và trị liệu cho nhân viên theo % hoặc VNĐ.

- Có option cho phép cài đặt hoa hồng cho toàn bộ nhân viên trên hệ thống, trong trường hợp chọn option này thì phần cấu hình hoa hồng đang được thiết lập sẽ áp dụng cho toàn bộ nhân viên trong hệ thống.

Bước 3: Click button "Lưu" để hoàn thành cài đặt hoa hồng nhân viên cho tất cả dịch vụ.

4.Cài đặt hoa hồng nâng cao.

- Chức năng này được sử dụng trong trường hợp số lượng nhân viên của các nhóm tham gia phục vụ nhiều hơn số lượng tiêu chuẩn ( Áp dụng cho các dịch vụ ).

- Các bước thực hiện cài đặt hoa hồng nâng cao:

Bước 1: Chọn button "Cài đặt nâng cao" màn hình popup cài đặt nâng cao sẽ được hiển thị.

Bước 2: Thực hiện cài đặt hoa hồng.

- Nếu chọn "Giữ nguyên hoa hồng tư vấn" thì tất cả các nhân viên tham gia tư vấn được tính hoa hồng theo đúng cài đặt hoa hồng của mỗi nhân viên đó.

- Nếu chọn "Chia đều hoa hồng tư vấn" thì hoa hồng các nhân viên tham gia tư vấn được tính = Tổng hoa hồng được hưởng của các nhân viên tham gia tư vấn / Tổng số nhân viên tham gia tư vấn

Ví dụ: Dịch vụ A có nhân viên 1 và nhân viên 2 tư vấn

Cấu hình hoa hồng nhân viên 1 tư vấn: 10,000 VNĐ

Cấu hình hoa hồng nhân viên 2 tư vấn: 20,000 VNĐ

Hoa hồng mỗi nhân viên được hưởng =(10,000 + 20,000) / 2 = 15,000 VNĐ

Bước 3: Click button "Lưu" để hoàn thành cài đặt nâng cao.

5. Sao chép cài đặt hoa hồng.

- Chức năng này cho phép sao chép toàn bộ cài đặt hoa hồng từ 1 nhân viên A sang các nhân viên khác.

- Các bước thực hiện để sao chép cài đặt hoa hồng:

Bước 1: Chọn button "Sao chép" màn hình popup Sao chép sẽ được hiển thị.

Bước 2: Thực hiện sao chép cài đặt hoa hồng.

- Nhân viên nguồn chỉ được phép chọn 1 nhân viên.

- Nhân viên đích được phép chọn nhiều nhân viên.

- Khi thực hiện sao chép, toàn bộ cài đặt hoa hồng cũ của nhân viên được chọn trong "Nhân viên đích" sẽ được xóa đi và cập nhật lại giống cài đặt hoa hồng của nhân viên chọn ở "Nhân viên nguồn".

Bước 3: Click button "Lưu" để hoàn thành việc sao chép cài đặt hoa hồng.

6. Xuất file Excell.

- Chức năng này được sử dụng để export toàn bộ thông tin hoa hồng đã cài đặt cho toàn bộ các nhân viên trong chi nhánh ra file excell.

- Các bước thực hiện xuất file excell:

Bước 1: Chọn button "Xuất file" để thực hiện xuất file.

Bước 2:

- Hệ thống export toàn bộ thông tin đã cấu hình cho các nhân viên trong chi nhánh ra file excel có 2 sheet:

+ Sheet 1: Hoa hồng trị liệu.

+ Sheet 2: Hoa hồng tư vấn.


 


 


 


  

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym