Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý phòng gym TimeGym

1. Đăng nhập hệ thống:

- Bước 1: Nhập tên đăng nhập sau khi hệ thống được đăng ký thành công

- Bước 2: Nhập mật khẩu sau khi được tạo

- Bước 3: Nhấp chuột vào nút "Đăng nhập", có thể lưu tài khoản bằng cách tích vào "Lưu tài khoản"

Hình 1.1: Màn hình đăng nhập

2. Chọn chi nhánh/phòng ban:

- Bước 1: Chọn vào biểu tượng menu ở góc trái màn hình phía trên

Hình 2.1: Chọn biểu tượng menu để chọn chi nhánh

- Bước 2: Chọn mục chi nhánh để màn hình chi nhánh hiện lên các chi nhánh cho người dùng chọn

Hình 2.2: Chọn chi nhánh 

- Bước 3: Chọn chi nhánh người dùng muốn sử dụng

- Bước 4: Nhấp chuột vào "Đồng ý", sau khi đồng ý người dùng sẽ được hiển thị dữ liệu theo chi nhánh người dùng đã chọn

Hình 2.3: Hoàn thành chọn chi nhánh

3. Xem hoạt động gần đây:

Có 2 cách để xem hoạt động gần đây:

3.1. Cách 1: Xem trong menu

- Bước 1: Chọn biểu tượng menu ở góc trái màn hình

Hình 3.1.1: Chọn biểu tượng menu

- Bước 2: Chọn mục Hoạt động gần đây 

Hình 3.1.2: Chọn mục Hoạt động gần đây

  • Trong mục Hoạt động gần đây hiển thị các thông về Checkin/Check out của khách hàng, Bán hàng, Nhập hàng, Chuyển nhượng, Gia hạn, Đăng ký mới,...mà nhân viên tác động trên web 

              - Xem chi tiết hoạt động: Để xem chi tiết hoạt động người dùng chọn hoạt động muốn xem sau đó sẽ được chuyển vào trang màn hình chi tiết cho khách hàng đó 

Hình 3.1.3: Xem chi tiết hoạt động

              - Trong xem chi tiết có mục lọc thông tin theo tin đã đọc, tin chưa đọc và đánh dấu những tin chưa đọc

Hình 3.1.4: Lọc tin 

3.2: Cách 2: Xem hoạt động gần đây bằng biểu tượng thông báo ở ngoài màn hình trang chủ

Hình 3.2.1: Chọn biểu tượng hoạt động gần đây

- Vào xem chi tiết và các chức năng khác giống với hướng dẫn ở cách 1

4. Danh sách hội viên:

Trong danh sách hội viên sẽ có 3 chức năng chính: Tìm kiếm hội viên, Xem chi tiết hội viên, Chỉnh sửa hội viên

4.1: Tìm kiếm hội viên:

- Bước 1: Vào menu chọn Danh sách hội viên của phần mềm quản lý phòng tập gym 

 

Hình 4.1.1: Chọn menu Danh sách hội viên 

- Bước 2: Nhấp chuột vào biểu tượng tìm kiếm

  

Hình 4.1.2: Chọn biểu tượng tìm kiếm 

- Bước 3: Nhập khách hàng cần tìm kiếm, dữ liệu sẽ hiển thị ở dưới danh sách

Hình 4.1.3: Tìm kiếm khách hàng thành công

4.2: Xem chi tiết hội viên:

- Từ màn hình danh sách hội viên như phần Tìm kiếm khách hàng người dùng chọn khách hàng bất kì sau đó màn hình xem chi tiết sẽ được mở ra, thao tác như dưới đây

Hình 4.2.1: Chọn khách hàng để xem chi tiết và chi tiết khách hàng

-Trong phần xem chi tiết khách hàng sẽ hiển thị thông tin của khách hàng được thêm mới từ web, gói cước khách hàng đó sử dụng và lịch sử khách tập trên phần mềm quản lý phòng tập gym miễn phí

Hình 4.2.2: Xem chi tiết khách hàng

4.3: Chỉnh sửa thông tin khách hàng:

- Từ xem chi tiết khách hàng chọn biểu tượng chỉnh sửa góc phải trên cùng của màn hình

Hình 4.3.1: Chọn biểu tượng chỉnh sửa khách hàng

a. Chỉnh sửa hình ảnh

- Bước 1: Chọn biểu tượng chỉnh sửa ở hình ảnh

Hình 4.3.2: Chọn biểu tượng chỉnh sửa ở phần hình ảnh 

- Bước 2: Phần này có 3 chức năng: Xem ảnh, Chọn ảnh từ điện thoại và Chụp ảnh mới

Hình 4.3.3: Ba chức năng trong chỉnh sửa hình ảnh

  • Xem ảnh: Chọn vào dòng chữ Xem ảnh màn hình xem ảnh hiển thị ra

Hình 4.3.4: Xem ảnh

  • Chọn ảnh từ điện thoại: Chọn vào dòng chữ Chọn ảnh từ điện thoại màn hình thư viện ảnh sẽ hiển thị ra, người dùng chọn hình ảnh bất kỳ rồi nhấn Lưu là hoàn thành 
  • Chụp ảnh mới: Camera hiện ra sau khi chọn Chụp ảnh mới, người dùng chụp ảnh và Lưu lại là hoàng thành Chỉnh sửa hình ảnh

Hình 4.3.5: Chụp ảnh mới 

 

b. Chỉnh sửa thông tin: 

- Trong phần chỉnh sửa thông tin khách hàng, khách hàng nhập dữ liệu cần chỉnh sửa vào các ô tương ứng với tên phần cần chỉnh sửa, đặc biệt các phần có đánh dấu (*) là bắt buộc nhập nên người dùng không được để trống 

- Sau khi nhập thông tin sau người dùng chọn "Lưu"

Hình 4.3.6: Chỉnh sửa thông tin khách hàng

5. Danh sách gói cước

Chức năng chính của danh sách gói cước là: Tìm kiếm gói cước và Xem chi tiết gói cước

5.1: Tìm kiếm gói cước: 

- Bước 1: Vào menu chọn Danh sách gói cước

- Bước 2: Chọn biểu tưởng tìm kiếm

Hình 5.1.1: Chọn biểu tượng tìm kiếm

- Bước 3: Nhập gói cước cần tìm

Hình 5.1.2: Tìm kiếm gói cước

 

5.2: Xem chi tiết gói cước:

- Từ màn hình tìm kiếm gói cước người dùng chọn vào gói cước cần xem chi tiết sau đó màn hình xem chi tiết sẽ hiển thị ra các dữ liệu về Tên gói, Giá, Loại gói cước, Trạng thái....

Hình 5.2.1: Xem chi tiết gói cước

6. Thông tin phòng tập 

Phần này sẽ có 2 chức năng là Chỉnh sửa hình ảnh và Chỉnh sửa thông tin phòng tập

6.1: Chỉnh sửa hình ảnh phòng tập:

- Bước 1: Vào menu chọn Thông tin phòng tập

- Bước 2: Chọn biểu tượng trên phần hình ảnh

Hình 6.1.1: Chỉnh sửa hình ảnh phòng tập

- Bước 3: Chọn hình ảnh: Nếu trung tâm có ảnh thì sẽ hiển thị ở danh sách hình ảnh trung tâm ngay sau khi người dùng chọn vào chỉnh sửa hình ảnh, nếu không có thì người dùng chọn dấu cộng góc phải màn hình phía trên và chọn ảnh hoặc chụp từ camera và thu viện ảnh. 

Hình 6.1.2: Chọn hình ảnh để cập nhật

6.2: Chỉnh sửa thông tin phòng tập:

- Từ Thông tin phòng tập người dùng nhập thông tin cần chỉnh sửa sau đó nhấn nút Lưu ở góc trên cùng phía bên phải màn hình

Hình 6.2.1: Chỉnh sửa thông tin phòng tập

7. Thông tin tài khoản: 

Như phần Thông tin phòng tập thì phần Thông tin tài khoản cũng chia ra hai phần đó là: Chỉnh sửa hình ảnh cá nhân, Chỉnh sửa thông tin tài khoản và Đổi mật khẩu

7.1: Chỉnh sửa hình ảnh:

- Sau khi chọn từ menu mục Thông tin tài khoản thì người dùng cũng chọn biểu tượng chỉnh sửa ở hình ảnh như những mục phía trên đã có hướng dẫn

Hình 7.1.1: Chọn biểu tượng chỉnh sửa hình ảnh 

- Có 3 chức năng: Xem ảnh, Chọn ảnh từ thư viện, Chụp ảnh mới như phần hình ảnh khách hàng trên phần mềm quản lý phòng tập gym vân tay

Hình 7.1.2: Chọn hình ảnh để cập nhật hình ảnh trên phần mềm quản lý phòng tập gym

- Chọn ảnh xong người dùng nhấn Lưu để hoàn thành cập nhật hình ảnh

7.2: Chỉnh sửa Thông tin tài khoản:

- Từ màn hình Thông tin tài khoản người dùng nhập giá trị cần thay đổi vào và nhấn nút Lưu để hoàn thành cập nhật thông tin tài khoản

Hình 7.2.1: Nhấn nút Lưu ở góc phải màn hình để hoàn thành chỉnh sửa

7.3: Đổi mật khẩu:

- Trong phần Đổi mật khẩu này người dùng phải nhập Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới và Nhập lại mật khẩu mới để hoàn tất viết thay đổi mật khẩu

Hình 7.3.1: Chọn đổi mật khẩu

- Sau đó nhấn chọn Đồng ý để thay đổi mật khẩu

Hình 7.3.2: Đổi mật khẩu

8. Đổi mật khẩu: Giống phần Đổi mật khẩu của phần mềm quản lý phòng gym trong Thông tin tài khoản

9. Đăng xuất phần mềm quản lý phòng gym bằng vân tay:

- Chọn Đăng xuất trong menu, màn hình hiển thị thông báo xác nhận đăng xuất, nhấn Đồng ý để đăng xuất hệ thống

Hình 9: Đăng xuất hệ thống

Trên đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý phòng tập gym TimeGym . Các chủ phòng gym có thể làm theo hướng dẫn để đăng nhập và sử dụng phần mềm một cách đơn giản và dễ dàng . Chúc các bạn vui khỏe và luôn đồng hành cùng TimeGym!

 

 

Mọi Việc Đều Trở Nên Dễ Dàng Với TimeSoft

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng thành công của bạn

nhân viên

+50

Nhân viên

khách hàng

+500

Khách hàng

đối tác

+10

Đối tác

phần mềm timesoft

Hotline 0977 052 668

 

Các chủ phòng Gym, Spa, Fitness, Aerobic, Bể bơi, Yoga... đang quản lý khách hàng như thế nào?

Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để khám phá

 

 

Link dang ky timegym